Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Регулација електроенергетских система
Акроним 13М021РЕС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Предраг Стефанов
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Димитрије Котур
ас. Јелена Стојковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Димитрије Котур
ас. Јелена Стојковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положени предмети: Системи аутоматског управљања, Анализа електроенергетских система
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима регулације вертикално интегрисаних и дерегулисаних електроенергетских система.
Дефинисање основних захтева регулације.
Дефинисање регулационих контура, регулационих ресурса и уређаја.
Исход предмета Оспособљавање студената за конструкцију модела и развој алгоритама за анализу динамичких перформанси електроенергетског система.
Оспособљавање студената за анализу регулационих уређаја комбиновањем инжењерске интуицује и математичких алгоритама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни захтеви регулације. Моделовање елемената система.
Регулација учестаности и активних снага. Примарна, секундарна и терцијaрна регулација изолованих и повезаних система.
Регулација напона и реактивних снага. Системи за регулацију побуде.
Регулациони трансформатори. FACTS уређаји.
Садржај практичне наставе Формирање динамичких нелинеарних и линеаризованих модела електроенергетског система.
Формирање система за аутоматску регулацију учестаности. Формирање система за аутоматску регулацију напона.
Синтеза регулатора.
Анализа перформанси система.
Литература
1М. Ћаловић, Регулација електроенергетских система, ЕТФ, Београд, 1997., M. Ćalović, Regulacija elektroenergetskih sistema, ETF, Beograd, 1997.
2М. Ћаловић, П. Стефанов, Збирка решених задатака из регулације електроенергетских система, Беопрес, Београд, 2000., M. Ćalović, P. Stefanov, Zbirka rešenih zadataka iz regulacije elektroenergetskih sistema, Beopres, Beograd, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе Класична предавања и предавања у електронској форми (презентације).
Вежбе обухватају решавање задатака и симулације на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 50 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0