Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање ТС надземних и кабловских водова
Акроним 13М021ПНВ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелисавета Крстивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јелисавета Крстивојевић
ас. мс Бојана Шкрбић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема услова
Циљ предмета Упознавање студената са процесом пројектовања трансформаторских станица, надземних и кабловских водова.
Исход предмета Оспособљавање студената за укључивање у пројектантске тимове који се баве пројектовањем трансформаторских станица или надземних и кабловских водова.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Студије оправданости, генерални пројекти, идејни пројекти, главни пројекти, извођачки пројекти и пројекти изведеног стања за трансформаторске станице, надземне и кабловске водове. Стручна контрола пројеката, техничка контрола пројеката. Технички пријем изведених објеката.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1М. Богнер - Приручник за израду пројектне документације-, ЕТА Београд 2007.
2Пројекти Електроистока, Машинопројекта, Јарослава Черног и других.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, вежбе и израда пројeктнe документације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 25 Писмени испит
Практична настава Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 35
Семинари