Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Планирање електроенергетских система
Акроним 13М021ПЕС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Дарко Шошић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање са основним концептима планирања еес. Основе инжењерске економије. Појмови догађаја, вероватноће и обртне резерве. Концепт сигурности. Коришћење табеларног израчунавања у програму EXCEL. Планирањe у дерегулисаном еес.
Исход предмета Овладавање планирањем, као методом за генерисање планова и претраживање решења по унапред дефинисаном критеријуму. Постављање критеријума у детерминистичком и пробабилистичком домену. Програмски алати (EXCEL) у прорачунима осетљивости. Шира слика система (обновљиви извори и тржиште). Приоритети: сигурност, економија, итд.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Инжењерска економија. Прогноза потрошње.Планирање извора.Елементи поузданости.Планирање мрежа.
Садржај практичне наставе Програмски алати (EXCEL) у прорачунима осетљивости
Литература
1Иван Шкокљев, Планирање еес, Таурус публик 2000, Београд, I. Škokljev, "Power Systems Planning", Taurus Publik, Belgrade, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 30 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0