Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Кабловска техника
Акроним 13М021КТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Александар Савић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Милета Жарковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са конструктивним елементима енергетских каблова и материјалима за њихову израду, електричним и термичким прорачуном енергетских каблова, кабловским прибором, полагањем и инсталацијом.
Исход предмета Студенти ће бити обучени да самостално раде на пословима пројектовања, анализе рада и експлоатације енергетских каблова.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Конструкције нисконапонских и високонапонских каблова. Каблови за високе и веома високе напоне. Називни напони енергетских каблова. Струјна оптеретљивост енергетских каблова. Ефекти кратког споја. Утицај енергетских каблова на контролне и телекомуникационе водове. Полагање каблова. Кабловске завршнице и спојнице. Електрична мерења на положеним кабловима. Oдређивање места квара на каблу.
Садржај практичне наставе Рад у програмским алатима за прорачун струјне оптеретљивости енергетских каблова.
Литература
1Драган С Тасић, Основи електроенергетске кабловске технике, Едиција основни уџбеници, Електронски факултет Ниш, 2001.
2Драган С Тасић, Основи електроенергетске кабловске технике - Збирка решених задатака, Електронски факултет Ниш, 2003.
3Стојан В. Николајевић, Кабловска Техника, ЈП Службени лист СРЈ, Београд 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, нумеричке вежбе, практична настава на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 40 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0