Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Интеграција обновљивих извора у електроенергетским системима
Акроним 13М021ИОИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Жељко Ђуришић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Димитрије Котур
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Сагледавање специфичности и проблема интеграције обновљивих извора енергије
у електроенергетски систем и начина за њихово решавање
Исход предмета Утврђивање и верификовање теоријских знања кроз упоредну анализу резултата
добијених на теоријским моделима (симулаторима) и одоговарајућим реалним
физичким моделима. Стицање основних знања о технологијама и значају
складиштења енергије у ЕЕС-у
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Техничке препоруке за прикључење малих електрана на ЕЕС. Интеграција
ветроелектрана у електроенергетски систем.Интеграција фотонапонских електрана
у ЕЕС.Технологије за складиштење електричне енергије у ЕЕС
Садржај практичне наставе Рад на рачунарском симулатору и лабораторијске вежбе. Практична настава у објекту обновљивог извора енергије.
Литература
1Thomas Ackermann, Wind Power in Power Systems, John Wiley & Sons, Ltd, 2005.
2Bent Sorensen, Renewable Energy Conversion, Transmission and Storage, Academic Press, 2007
3Mukund Patel, Wind and Solar Power Systems, CRC Press, 1999
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Класична предавања и предавања у електронској форми (презентације).
Вежбе обухватају симулације на рачунару и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 60
Практична настава Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 40