Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Интелигентне електроенергетске мреже
Акроним 13М021ИЕМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Никола Рајаковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Горан Добрић
ас. Јелена Стојковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Анализа електроенергетских система 1
Циљ предмета Оспособити студенте да пројектују и експлоатишу интелигентне мреже коришћењем структура, компоненти и технологија неопходних у интелигентним мрежама
Исход предмета Оспособљеност студената за пројектовање и експлоатисање интелигентних мрежа
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Структура интелигентних мрежа са особинама енергетског, управљачког, рачунарског и комуникационог подсистема. Токови снага, мерних и контролних сигнала и информација. Кључна је боља интеграција дистрибуираних извора, складишта енергије, ел. Аутомобила, интелигентних уређаја код потрошача, управљања потрошњом, сензора, микромрежа и унапређених софтверских алата. економска анализа инт. мрежа.
Садржај практичне наставе вежбе
Литература
1Clark W. Gellings The Smart Grid: Enabling Energy Efficiency and Demand Response, The Fairmont Press, 2009.
2Peter Fox Penner SMART POWER Climate Change, the Smart Grid, and the Future of Electric Utilities, Island Press, 2010.
3Strategic Deployment Document for Europe’s Electricity Networks of the Future, ETP SG, 2010.
4Mission of the Task Force for the Implementation of the Smart Grids into European Internal Market, TF SG, 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари