Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Експлоатација електроенергетских система
Акроним 13М021ЕЕС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Предраг Стефанов
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Александар Савић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен предмет: Анализа електроенергетских система
Циљ предмета Упознавање са појмовима и функцијама експлоатације електроенергетских система.
Упознавање појмова везаних за тржиште и дерегулисане системе на слободном тржишту енергије.
Упознавање концепта сигурности, поузданости, квалитета и економичности.
Исход предмета Оспособљавање студената за конструкцију оптимизационих алгоритама, алгоритама за анализу сигурности, као и алгоритама за решавање проблема у тржишно оријентисаним системима и њихову имплементацију у процесу експлоатације електроенергетских система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Експлоатационе карактеристике елемената система. Функције појединих субјеката у експлоатацији система.
Економски аспекти експлоатације вертикално интегрисаних и дерегулисаних система.
Оптимално ангажовање агрегата. Оптимални токови снага.
Концепт сигурности у савременим електроенергетским системима.
Помоћне услуге и услуге преноса. Резерве производних и преносних капацитета.
Садржај практичне наставе Моделовање компоненти система.
Примена оптимизационих алгоритама за избор агрегата, економски диспечинг и оптималне токове снага.
Развој алгоритама за анализу и обезбеђење сигурности вертикално интегрисаних и дерегулисаних система.
Одређивање трошкова преноса у дерегулисаним системима.
Литература
1М. Ћаловић, А. Сарић и П. Стефанов, Експлоатација електроенергетских система у условима слободног тржишта, Технички факултет, Чачак, 2005., M. Ćalović, A. Sarić i P. Stefanov, Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta, Tehnički fakultet, Čačak, 2005.
2М. Ћаловић, А. Сарић и П. Стефанов, Збирка решених задатака из експлоатације електроенергетских система, Технички факултет, Чачак, 2006., M. Ćalović, A. Sarić i P. Stefanov, Zbirka rešenih zadataka iz eksploatacije elektroenergetskih sistema, Tehnički fakultet, Čačak, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Класична предавања и предавања у електронској форми (презентације).
Вежбе обухватају класично решавање задатака и решавање применом рачунара.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 25
Практична настава 0 Усмени испит 25
Пројекти
Колоквијуми 50
Семинари 0