Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дигиталне релејне заштите
Акроним 13М021ДРЗ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Зоран Стојановић
доц. др Жељко Ђуришић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Зоран Стојановић
доц. др Жељко Ђуришић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима дигиталних система заштите електроенергетског система. Објашњење основних метода за процесирање сигнала који се користе у дигиталним заштитним системима у високонапонским постројењима.
Исход предмета Оспособљавање студената за пројектовање, коришћење и одржавање дигиталних заштитних система елемената електроенергетског система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Детекција кварова са електричним луком, Естимација фреквенције. Алгоритми за усмерене релеје. Алгоритми за дистантне релеје. Методе за процесирање сигнала.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе.
Литература
1М. Ђурић, З. Радојевић, В. Терзија, Ж. Ђуришић, Алгоритми за дигиталне релејне заштите, Беопрес, Београд, 2007., M. Đurić, Z. Radojević, V. Terzija, Ž. Đurišić, Algorithms for digital relay protection, Beopress, Belgrade, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 45
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 45
Семинари 0