Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Анализа електроенергетских система 2
Акроним 13М021АЕ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Никола Рајаковић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Јелена Стојковић
доц. др Горан Добрић
ас. Јелена Стојковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознати студенте са моделима и методама за прорачуне стационарних и прелазних стања у електроенергетским системима (прорачуни токова снага и стабилности).
Исход предмета Оспособити студенте за примену ових прорачуна на реалним мрежама, оспособити их за развој алгоритама прорачуна и за процену утицаја резултата прорачуна на карактеристике система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Прорачуни токова снага. Једначине инјектирања и методе решавања (Gauss - Seidel, Newton, Stott, убрзани поступци и једносмерни модел). Примене прорачуна токова снага. Прорачуни статичке, транзијентне и напонске стабилности. Методе прорачуна нелинеарних диференцијалних једначина кретања ротора. Карактеристични сценарији нестабилности. Прорачуни економичних и граничних термичких оптерећења водова.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе са практичним реалним примерима анализе ЕЕС.
Литература
1Никола Рајаковић: “Анализа електроенергетских система 2“, Београд 2007., Nikola Rajaković: “Analiza elektroenergetskih sistema II“, Beograd 2007.
2Никола Рајаковић, Милан Ћаловић, Предраг Стефанов, Александар Савић: “100 решених задатака из Анализе електроенергетских система“, Београд 2002. , Nikola Rajaković, Milan Ćalović, Predrag Stefanov, Aleksandar Savić: “100 rešenih zadataka iz Analize elektroenergetskih sistema“, Beograd 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0