Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Аутоматизација дистрибутивних мрежа
Акроним 13М021АДМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Предраг Стефанов
доц. др Дарко Шошић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Дарко Шошић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Дарко Шошић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов nema
Циљ предмета Градиво обухвата основне концепте аутоматизације дистрибутивних мрежа. Циљ је оспособљавање студената за праћење најмодернијих техничких решења за аутоматизацију дистрибутивних мрежа, базираних на најновијој технологији, и њихова примена у пракси.
Исход предмета Оспособљавање студената за планирање, пројектовање, коришћење и одржавање аутоматизованих електроенергетских дистрибутивних мрежа.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Планирање дистрибутивног система. Аутоматизација дистрибуције. SCADA систем. Аутоматизација трансформаторских станица и фидера. Кварови на фидерима. Даљинско мерење. Управљање енергијом. Економска анализа аутоматизације дистрибуције. Примена техника вештачке интелигенције. Комуникациона технологија.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1M.K. Khedkar, G.M. Dhole, A Textbook of Electric Power Distribution Automation, University Science Press, New Delhi, 2011., M.K. Khedkar, G.M. Dhole, A Textbook of Electric Power Distribution Automation, University Science Press, New Delhi, 2011.
2James A. Momoh, Electric power distribution, automation, protection and control, Howard University, Washington DC, USA, CRC Press, 2007., James A. Momoh, Electric power distribution, automation, protection and control, Howard University, Washington DC, USA, CRC Press, 2007.
3James Momoh, Smart.Grid - Fundamentals of Design and Analysis, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2012, James Momoh, Smart.Grid - Fundamentals of Design and Analysis, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2012
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Класична предавања и предавања у електронској форми заједно са израдом семинарских радова. Вежбе се изводе на табли.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 45
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 45