Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Синхрони сервомотори са перманентним магнетима
Акроним 13М011ССП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Лазаревић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Зоран Лазаревић
ас. Богдан Брковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Синхроне машине
Циљ предмета Упознавање студената са принципима рада и карактеристикама синхроних сервомотора са сталним магнетима ( PMSM ) у стационарним и транзијентним режимима.
Исход предмета По завршеном курсу, студенти се оспособљавају да самостално решавају проблеме у вези са избором типа и симулацијама стационарних и прелазних појава погона са синхроним сервомоторима
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Елементи конструкције (PMSM). Машина са површинским, утиснутим магнетима и са радиjалним перманентним магнетима. Матeмaтички модел машина. Напонски и струјно контролисани сервопогони. Примена напредних техника за PMSM. Машине за наизменичну струју контролисане као машине за једносмерну струју.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Gordon R. Slemon "Electrical Machines and Drives", Addison-Wesley 1992, Gordon R. Slemon "Electrical Machines and Drives", Addison-Wesley 1992
2Timothy L. Skvarenina, "The Power Eletronics HANDBOOK", CRC Press 2002 , Timothy L. Skvarenina, "The Power Eletronics HANDBOOK", CRC Press 2002
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања у складу са утврђеним планом и програмом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0