Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Софтверски алати у електроенергетици
Акроним 13М011САЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетска ефикасност
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са наменом, врстом, могућностима и основама примене софтверских алата који се користе у електроенергетици.
Оспособљавање студената да самостално користе актуелне програме за обраду и анализу података, као и за израду текстуалне и графичке документације.
Оспособљавање студената за припрему и спровођење симулација динамичких система, електричних кола и коришћење програма за нумеричку симулацију.
Упознавање студената са софтверима за подешавање параметара и праћење рада софистицираних уређаја који се користе у електроенергетици.
Упознавање студената са софтверима за управљање и надзор система и процеса.
Исход предмета Оспособљавање студената за коришћење софтверских алата за припрему техничке документације.
Оспособљавање студената за разумевање и коришћење других софтверских алата (алата за истраживање, развој и аутоматизацију технолошких процеса), који имају примену у електроенергетици.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Кориснички софтвер, лиценце, власнички и слободни софтвер.
Основе програма за обраду текста, табеларне прорачуне и презентације – коришћење MS Оffice или OpenOffice пакета.
Matlab – Data Acquisition Toolbox, Instrument Control Toolbox. Oсновно о Hardware-in-the-loop симулацији.
Основне информације о алатима за генерисање микропроцесорског кода и за симулацију и емулацију дигиталних сигналних процесора (DSP).
Пример програма за симулацију електричних кола (Spice), уношење шема, покретање симулације, приказ и анализа резултата.
Основне информације о FEM алатима - примена у електроенергетици.
Eplan. Намена, могућности. Израда графичке документације (отварање пројекта, уношење елемената, и њихово повезивање), креирање пратећих докумената пројекта (спецификације и листе).
Основне информације о програмима за израду техничких цртежа - МS Visio и Autocad - са применом у електроенергетици.
Основе програма за подешавање параметара и праћење рада софистицираних уређаја у електроенергетици. Основни начини повезивања, комуникациони протоколи.
Програми за управљање и надзор процеса и система – SCADA-e. Могућности (аквизиција података, трендови, дијагностика), ограничења и начини имплементације.
Садржај практичне наставе Основне радње са програмима Word, Excel и PowerPoint. Приказ припреме једног лабораторијског извештаја, семестралног рада и презентације рада.
Демонстрација Matlab Data Acquisition Toolbox- a и Instrument Control Toolbox-а.
Примери примене aлатa за генерисање DSP кода, симулацију и емулацију DSP.
Spice – Примери симулације електронских направа.
Пример примене FEM алата за прорачун споропроменљивог магнетског и електричног поља у електроенергетским уређајима.
Eplan – демонстрација могућности, унос информација о пројекту, преглед информација на страни – оквир, табела. Уношење елемената, прелаз са стране на страну, крос-референце елемената и веза.
МS Visio и Autocad - Примери израде техничких цртежа.
SCADA системи – демонстрација сложених постројења, удаљени приступ, приказ архивираних величина, трендови.
Литература
1Стојковић З., Микуловић Ј., Стојановић З.: Практикум из софтверских алата у електроенергетици, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2006.
2David Bailey, Edwin Wright, Practical SCADA for industry, Newnes – Elsevier, 2003.
3Корисничка упутства за Matlab Data Acquisition Toolbox и Instrument Control Toolbox, Корисничко упутство за Spice.
4Eplan Education for students – Help and manual, EPLAN Software & Service, 2011
5Радаковић З., Јовановић, М.: Збирка задатака из електротермије са приручником за лабораторијске вежбе, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд, 1996.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, демонстрације, презентације, практичне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 50 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0