Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројекат из електромоторних погона
Акроним 13М011ПРПЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетска ефикасност
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Оспособљавање студената да ураде: технички опис, прорачуне, спецификацију и графичку документацију пројекта електромоторног погона. Студенти се оспособљавају да за израду пројекта користе савремене алате за обраду документације.
Исход предмета Оспособљавање студената да самостално ураде пројекат електромоторног погона.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Нема.
Садржај практичне наставе Консултације.
Литература
1Пројектовање електромоторних погона - Скрипта у електронском формату доступна студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
2Колекција софтверских алата за избор компоненти електромоторних погона, доступна студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
3Електромоторни погони - Скрипта у електронском формату доступна студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
4Гојко Дотлић, Електроенргетика кроз стандарде, законе, правилнике и техничке препоруке, 2007
5W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2
Методе извођења наставе Консултације, дискусије, демонстрације, презентације, пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70