Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројекат из електричних инсталација
Акроним 13М011ПРЕИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетска ефикасност
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миомир Костић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Миомир Костић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Положени испити из предмета ОГ3ЕИН и ОГ4ЕИ2.
Циљ предмета Оспособљавање студента да самостално уради пројекат електричних инсталација ниског напона и телекомуникационих инсталација стамбеног објекта.
Исход предмета Студент оспособљен да самостално уради пројекат електричних инсталација ниског напона и телекомуникационих инсталација стамбеног објекта, који укључује технички опис, прорачуне, спецификацију и графичку документацију.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Нема.
Садржај практичне наставе Консултације.
Литература
1М. Костић, “Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација – друго, проширено издање”, 2005.
2М. Костић, “Скрипта из области телекомуникационих инсталација” , 2006.
3М. Костић, “Угледни пример пројекта електричних инсталација стамбеног објекта” , 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2
Методе извођења наставе Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70