Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из електромоторних погона
Акроним 13М011ОПП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетски претварачи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Предзнање из предмета који чине језгро наставе на смеровима ЕПП и ЕЕС Енергетског одсека ЕТФ.
Електромоторни погони
Циљ предмета Упознавање студента са типичним решењима покретања у индустрији, методама анализе, интеграције неопходне опреме, изборa структуре и параметара подсистема за управљање, пуштања у рад, и надзора.
Исход предмета Познавање суштине, принципа и специфичности електромоторних погона. Способност конципирања, пројектовања и избора начина напајања и управљања. Познавање типичних решења и опреме.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Електрични погон као систем, методе анализе. Енергетска ефикасност. Подручја примене погона са моторима једносмерне струје (MJS) и погона са асинхроним моторима. Типичне конфигурације, рад без давача. Специфичност конструкције у зависности од намене погона. Асинхрони мотор са обостраним напајањем. Погони великих снага, особености, начини реализације, могућности примене.
Садржај практичне наставе Типичне конфигурације погона са МЈС и специфичност у конструкцији у зависности од намене погона. Реализација (аналогна и дигитална). Регулација напон-учестаност, векторско управљање. (распрезање управљања моментом и флуксом, аквизиција флукса, индиректне методе) директна контрола момента, управљачке методе, регулационе структуре. Рад без давача на вратилу и без давача процесних величина.
Литература
1Владан Вучковић, „Електрични погони“, Akademska misao, 2002., Vladan Vučković, "Electrical Drives, Akademska Misao, 2002
2„Одабрана поглавља из Електромоторних погона“ - Скрипта у електронском формату доступна студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs, Selected Topics in Electrical Drives - Course notes in electronic format available on www.pogoni.etf.bg.ac.rs
3Б.Јефтенић, et.al. „ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака“, Akademska Misao, 2003, B.Jeftenić, et.al. "Electrical Drives-worked examples", Akademska Misao, 2003
4Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије", Академска Мисао, 2004., B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros, "Controlled Electrical Drives- solved problems with elements of theory, Akademska Misao 2004
5Bimal K. Bose, "Power Electronics and Motor Drives - Advances and Trends", Academic Press – Elsevier, 2006., Bimal K. Bose, "Power Electronics and Motor Drives - Advances and Trends", Academic Press – Elsevier, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, лабораторијске вежбе, презентације, демонстрације, консултације, пројекат, семинари
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 40
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30