Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Општи инжењеринг
Акроним 13М011ОПИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетска ефикасност
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Лепосава Ристић
проф. др Миомир Костић
проф. др Слободан Вукосавић
проф. др Зоран Радаковић
доц. др Милан Бебић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Лепосава Ристић
ас. мс Милош Јечменица
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним инжењерским областима рада и врстама активности. Упознавање студената са постојећим стандардима, нормативима и законском регулативом. Инжењерска етика. Систем квалитета.
Исход предмета Студенти ће имати способност одговорног расуђивања приликом обављања професионалних обавеза. Поседоваће свест о томе да инжењерски пројекти и решења морају да доприносе очувању економске и еколошке добробити друштва.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Предузеће као привредни субјекат, правна форма. Организација и руковођење предузећем. Одговорност руководства и запослених. Људски ресурси - стимулација и казна.
Студија изводљивости и студија исплативости (техно-економска анализа).
Пројекат и његови саставни делови: пројектни задатак, технички услови, текстуални део (технички опис, прорачуни и предмер и предрачун) и графичка документација (идејни пројекат, главни пројекат, извођачки пројекат и пројекат изведеног стања).
Техничка контрола главног пројекта. Сагласности јавних и других предузећа.
План реализације, рокови, међусобне зависности активности. Пројектантски надзор. Стручни надзор. Грађевински дневник и грађевинска књига.
Пуштање постројења у рад – провера усаглашености изведеног и пројектованог стања, прво укључење, подешавање параметара, провера перформанси. Доказ функционисања, гарантоване перформансе. Технички пријем. Употребна дозвола.
Одржавање постројења и опреме. Организација службе одржавања, инвестиционо, редовно и интервентно одржавање. Проактивно одржавање. Почетна, периодична и ванредна верификација. Енергетски менаџер.
Тендер. Припрема тендерске документације. Пријава на тендер, општа документација, понуда. Критеријуми за одлучивање. Право жалбе. Уговор.
Стандарди,: IEC, ISO, EN, СРПС.
Инжењерска етика. Лиценце за пројектовање и извођење радова, Инжењерска комора Србије. Суд части.
Систем квалитета у инжењерским организацијама.
Организација процеса развоја производа, истраживања и развоја и процеса пројектовања у компанијама које производе електроенергетску опрему. Место универзитета (професора, асистената и студената) у истраживању и развоју. Организација рада и мотивација у оквиру развојних тимова.
Планирање, организација и документација инжењерских решења у форми елемената интелектуалне својине. Статус и мере заштите интелектуалне својине.
Садржај практичне наставе Правни оквир предузећа, подела предузећа.
Техно-економска анализа кроз примере.
Израда пројектног задатка, израда плана реализације.
Одређивање цене пројекта. Практична вежба - израда понуде.
Општа тендерска документација. Практична вежба – тендерска комисија за оцену понуда из претходне вежбе.
Вежба – процена трошкова одржавања у предузећу: производно предузеће, административно-техничко предузеће.
Преглед стандарда из области електроенергетике.
Етички код. Кодекс понашања, кодекс одевања, кодекс комуникације.
Стручни испит. Преглед лиценци.
Систем квалитета.
Литература
1Закон о предузећима РС, Закон о привредним друштвима
2Закон о планирању и изградњи
3Закон о јавним набавкама
4IEEE Code of Ethics
5Акти Инжењерске коморе Србије
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, демонстрације, презентације, студентски пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 50 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0