Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Лабораторијске вежбе из енергетских претварача и погона (избор 2 блока вежби)
Акроним 13М011ЛВЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Лепосава Ристић
проф. др Зоран Лазаревић
проф. др Слободан Вукосавић
проф. др Зоран Радаковић
доц. др Милан Бебић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Милош Јечменица
доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
ас. Богдан Брковић
мс Драган Михић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Завршене студије на енергетском одсеку.
Циљ предмета Стицање вишег степена знања у технологији испитивања ел. машина, претварача, погона и електричних пећи, која се доминантно изводе у фабричким условима или на терену у циљу дијагностике или провере параметара електричних машина и трансформатора, сагласно важећим стандардима. Основна знања и вештине у дигиталном управљању претварачима и погонима као и дигиталном управљању кретањем.
Исход предмета Овладавање сложеним техникама испитивања, посебно употребом сложених и софистицираних уређаја за мерења на терену или у лабораторији.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дијагностичка испитивања на терену. Пријемна испитивања, периодична испитивања и испитивања после хаварија. Примена лабораторијског симулатора оптерећења за испитивање перформанси погона у условима сличним реалним. Практична искуства у конципирању, пројектовању и коришћењу система за дигитализацију мерних сигнала.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе, рад у оквиру два од изборна четири блока вежбања. Извођење сложених испитивања на моделима у лабораторијама и на терену према могућности: фабрици МИНЕЛ, хидроелектранама, термоелектранама, производним и ремонтним фирмама. Извођење испитивања на лабораторијском симулатору оптерећења.
Литература
1М. Петровић: Испитивање ел. машина, уџбеник, M. Petrović: Ispitivanje el. mašina, udžbenik
2Р. Радосављевић: Упутства за вежбе у лаб за ел. машине, скрипта, R. Radosavljević: Uputstva za vežbe u lab za el. mašine, skripta
3З. Радаковић, М. Јовановић: "Збирка задатака из електротермије са приручником за лабораторијске вежбе", Електротехнички факултет, друго издање, 1995, Problems in Electrical heating and laboratory exercises
4Лабораторијски симулатор оптерећења – упутство за коришћење у електронској форми доступно студентима на сајту www.pogoni.etf.rs, Laboratorijski simulator opterećenja – uputstvo za korišćenje u elektronskoj formi dostupno studentima na sajtu www.pogoni.etf.rs
5S. N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer, 2012, S. N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer, 2012
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Упутства за организацију испитивања, рад у лабораторији, фабрици и електрани према могућностима, израда протокола о испитивањима и оцена успешности испитивања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 0
Практична настава 50 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0