Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електротермија
Акроним 13М011ЕТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета
Исход предмета
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе
Садржај практичне наставе
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0