Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енергетски ефикасни системи осветљења
Акроним 13М011ЕСО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миомир Костић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Миомир Костић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положени испити из предмета ОГ3ЕИН и ОГ4ЕО.
Циљ предмета Упознавање студената са ефектима масовне употребе штедљивих сијалица и употребом флуо цеви последње генерације, NаVP и MH извора, електронских баласта, енергетски ефикасних светиљки и уређаја за регулацију светлосног флукса.
Исход предмета Студенти оспособљени за примену енергетски ефикасних система приликом пројектовања нових или реконструкције постојећих инсталација унутрашњег и спољашњег осветљења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Релевантне карактеристике енергетски ефикасних извора светлости, предспојних уређаја, светиљки и уређаја за регулацију светлосног флукса који се користе у унутрашњем и спољашњем осветљењу.
Садржај практичне наставе Обилазак локација на којима су изведени енергетски ефикасни системи осветљења.
Литература
1М. Костић, “Водич кроз свет технике осветљења”, Минел-Шредер, 2000., M. Kostić, "Guide through the world of lighting techniques" (in Serbian) , Minel-Šreder, 2000.
2Philips Lighting, “Lighting Manual”, Fifth Edition, 1993., Philips Lighting, “Lighting Manual”, Fifth Edition, 1993.
3М. Костић, “Препоруке за пројектовање, извођење и одржавање функционалног и декоративног јавног осветљења у Београду”, студија, 2007., M. Kostić, "Recommendations for the design, construction and maintenance of functional and decorative public lighting in Belgrade", 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Дискусије, студије случајева, презентације, обилазак локација.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70