Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енергетски претварачи 2
Акроним 13М011ЕП2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетска ефикасност
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Недељковић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Богдан Брковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Богдан Брковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Похађана настава из Елемената електронике (OГ2EE)
Циљ предмета Упознавање студената са основним топологијама чопера и инвертора.
Упоредна анализа појединих топологија са становишта квалитета употребе електричне енергије и квалитета напона на оптерећењу.
Упознавање студената са основним принципима и техникама импулсно-ширинске модулације, анализа хармонијских изобличења и филтeра излазног напона.
Исход предмета Студенти треба да разумеју принципе функционисања PWM чопера и монофазних и трофазних напонски контролисаних PWM инверетора.
На основу стеченог знања, студенти треба да умеју да, за задате радне услове, одаберу оптималну топологију чопера и инвертора.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Типови чопера: спуштач напона, подизач напона, спуштач-подизач напона.
Чопери са галванском изолацијом: директни и индиректни чопери, полудијагонални мост.
Вишефазни чопери.
Монофазни и трофазни инвертори са квадратним излазним напоном, хармонијска изобличења и филтрирање излазног напона инвертора.
Принципи и технике импулсно-ширинске модулације, PWM напонски инвертори.
Вишенивојски инвертори.
Садржај практичне наставе Aнализа рада PWM чопера и PWM напонских инвертора помоћу мерења на лабораторијским прототипима претварача.
Литература
1Милош Недељковић, Енергетски претварачи–збирка решених испитних задатака, Академска мисао, Београд, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 0.5
Методе извођења наставе Настава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 35
Практична настава 30 Усмени испит 35
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0