Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енергетске пригушнице
Акроним 13М011ЕП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миомир Костић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Завршене студије енергетског одсека, ЕПП или ЕЕС
Циљ предмета Стицање основних знања за два најосновнија типа пригушнице који се обавезно срећу у пракси у ЕЕС: заштитне пригушнице за ограничење струје и пригушнице за редукцију хармоника у циљу повећања квалитета ел. енергије
Исход предмета Утврђивање потребе и избор одговарајућег типа пригушнице. Провера карактеристика и процена стања пригушнице у погону (знања неопходна у одржавању елемената ЕЕ постројења)
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Опште о пригушницама: класификација, принцип рада, карактеристичне величине. Суве ваздушне пригушнице за ограничење струје. Пригушнице за компензацију хармоника (THD пригушнице). Прорачуни основних елемената. Испитивање карактеристика и дијагностика.
Садржај практичне наставе Електромагнетски прорачун и прорачун димензија пригушнице коришћењем аналитичких формула и методе коначних елемената.
Литература
1В. Стернин, А. Карпенски: Суве пригушнице за ограничење струје, V. Sternin, A. Karpenski: Dry reactors for limiting power
2Ђ. Калић, Р. Радосављевић: Трансформатори, уџбеник, Đ. Kalić, R. Radosavljević: Transformators, book in Serbian
3Л. Лејтес: Електромагнетски прорачуни трансформатора и пригушница, L. Lejtes: Electromagnetic calculations of transformers and reactors
4Стандарди JUS IEC 310, JUS N.H1.289 и други, Standards JUS IEC 310, JUS N.H1.289 etc.
5Проспекти и чланци произвођача: МТЕ Корпорација, Hammond Power, Acme Electric,..., Prospectuses and articles of producers: MTE Coorporation, Hammond Power, Acme Electric,...
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, редовне консултације за израду два пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50