Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електрично осветљење
Акроним 13М011ЕЛО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миомир Костић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Миомир Костић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета • Упознавање студената са основним фотометријским величинама.
• Упознавање студената са релевантним карактеристикама извора светлости и светиљки.
• Пројектовање унутрашњег осветљења.
• Пројектовање уличног и спољног декоративног осветљења
Исход предмета Оспособљавање студената за израду пројеката унутрашњег и спољашњег осветљења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основе светлости. Извори светлости. Светиљке. Унутрашње осветљење (фактори квалитета, пројектовање и прорачуни, области примене). Спољно осветљење. Методе прорачуна и области примене (улично осветљење, осветљење стамбених и пешачких зона, спољно декоративно осветљење).
Садржај практичне наставе Гостујућа предавања, посете реномираним произвођачима светиљки и обилазак града (у циљу анализе изведеног спољашњег декоративног осветљења).
Литература
1М. Костић, “Водич кроз свет технике осветљења”, 2000., M. Kostić, "Guide through the world of lighting techniques" (in Serbian), 2000.
2Philips Lighting, “Lighting Manual”, Fifth Edition, 1993., Philips Lighting, “Lighting Manual”, Fifth Edition, 1993.
3М. Костић, "Осветљење путева", 2006., M. Kostić, "Lighting of roads" (in Serbian), 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, гостујућа предавања, посете реномираним произвођачима светиљки и обилазак града (у циљу анализе изведеног спољашњег декоративног осветљења).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 70
Семинари 0