Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електричне инсталације ниског напона 2
Акроним 13М011ЕИ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетска ефикасност
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миомир Костић
доц. др Јован Трифуновић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Миомир Костић
доц. др Јован Трифуновић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Јован Трифуновић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен испит ОГ3ЕИН
Циљ предмета • Упознавање студената са израдом сложених релејних управљачких шема.
• Упознавање студената са IT системом заштите.
• Упознавање студената са физиком и карактеристикама грома, као и са системима заштите од удара грома.
• Упознавање студената са основним телекомуникационим инсталацијама.
• Пројектовање електричних инсталација помоћу ACAD-а.
Исход предмета Оспособљавање студената за израду пројеката електроенергетских и телекомуникационих инсталација стамбених, административних и пословних објеката.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Израда релејних управљачких шема. Темељни уземљивачи. Заштитне мере од индиректног додира. Допунске мере заштите (употреба ZS и ZN прекидача). Заштита објеката на земљи од атмосферског пражњења. Електричне инсталације слабе струје (разводне телефонске инсталације, разводне РТВ инсталације и интерфонске инсталације).
Садржај практичне наставе Пројектовање електричних инсталација применом неког од модерних програмских алата.
Литература
1М. Костић, “Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација – друго, проширено издање”, 2005.
2М. Костић, “Скрипта из области телекомуникационих инсталација” , 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 0.5
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и упознавање са пројектовањем електричних инсталација коришћењем ACAD-а.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 35
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 35
Семинари 0