Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енергетски ефикасни електромоторни погони
Акроним 13М011ЕЕП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетска ефикасност
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Mогућности повећањa енергетске ефикасности електромоторног погона на свим појединачним нивоима: избор мотора и осталих компоненти електромоторног погона у фази пројектовања, подешавања при пуштању у рад, енергетски ефикасно управљање мотором, оптимизација процеса у коме се користи електромоторни погон. Методе анализе утицаја електромоторних погона на мрежу и начини за отклањање негативних ефеката.
Исход предмета Способност сагледавања електромоторног погона са аспекта потрошње електричне енергије и начина прикључења на напојну мрежу. Оспособљавање студената за анализу енергетске ефикасности целине коју чине електромоторни погон и технолошки процес који погон покреће коришћењем савремених техничких, технолошких и софтверских алата.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Енергетски оптиално управљање асинхроним мотором. Електромоторни погон као потрошач: хармоници, активна, реактивна и снага дисторзије, фактор снаге, фактор помераја. Пасивни и активни филтери. Активни исправљач. Оптимизација процеса у погону са премотачем, са трачним транспортерима и са пумпом. Струјни претварач учестаности. Средњенапонски фреквентни претварачи. Увод у енергетски менаџмент.
Садржај практичне наставе Демонстрација могућности уштеде енергије у погону пумпе или вентилатора и у погону транспорта материјала. Мерење активне, реактивне и снаге дисторзије у регулисаном електромоторном погону са једносмерним и асинхроним мотором, хармонијска анализа струје напајања, демонстрација утицаја на мрежу. Рекуперација енергије у електромоторним погонима, експериментална верификација ефеката уштеде енергије.
Литература
1F. Parasiliti, P. Bertoldi, eds. “Energy Efficiency in Motor Driven Systems”, Springer-Verlag, Berlin, 2003.
2Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић, „Вишемоторни погони“, Академска мисао, Београд, 2012., B. Jeftenić, M.Bebić, S. Štatkić, "Multimotor drives", Academic mind, Belgrade, 2012.
3A. Sumper, A. Baggini, “Electrical Energy Efficiency: Technologies and Applications”, Wiley Online publishing, 2012.
4A. Sumper, A. Baggini, “Electrical Energy Efficiency: Technologies and Applications”, Wiley Online publishing, 2012.
5The Power Electronics Handbook, Edited by Timothy L . Skvarenina, CRC Press 2001, Print ISBN: 978‐0‐8493‐7336‐7, eBook ISBN: 978‐1‐4200‐3706‐7
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, демонстрације, презентације, практичнa мерења, итд.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70