Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дигитално управљање енергетским претварачима и погонима 2
Акроним 13М011ДП2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Вукосавић
Наставник/сарадник (за вежбе) Александар Милић дипл. инж. ел. и рач.
Наставник/сарадник (за ДОН) Александар Милић дипл. инж. ел. и рач.
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Oвладавање теоријом и практичном имплементацијом дигиталног управљања брзином и позицијом, решавање проблема комплијансе и торзионих осцилација, као и генерисање референтних трајекторија у координисаном вишеосном кретању. Лабораторијске вежбе омогућују савладавање практичних аспеката.
Исход предмета Исход предмета је овладавање теоријом и имплементацијом дигиталног управљања кретањем, као и оспособљавање студената за анализу и пројектовање система за дигитално управљање брзином и позицијом. Курс обухвата анализу, пројектовање, имплементацију, кодирање и евалуацију.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе ДСП технологије у управљању кретањем, регулатори брзине и позиције, проблеми механичке резонанције, реконструкције сигнала, као и генерисање референтне трајекторије у координацији кретања. Методе синтезе и подешавања параметара регулације код традиционалних аналогних индустријских контролера. Метод двоструких односа. Симетрични оптимум. Робусност традиционалних аналогних решења.
Садржај практичне наставе Предности и недостаци дигиталне имплементације. Дискретизација по времену и амплитуди. Проблем лажних ликова у спектру поворке одбирака. Хардверска и програмска решења за отклањање лажних ликова. Дигитална имплементација структура за управљање електричним погонима.
Литература
1С. Н. Вукосавић, Дигитално управљање електромоторним погонима, Академска мисао 2003. , S. N. Vukosavić, Digital Control of Electric Drives, Academic mind 2003.
2S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007., S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
3Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer, 2012, Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer, 2012
4Владан Вучковић, Електрични погони, Универзитет у Београду 1997., Vladan Vučković, Electrical drives, University of Belgrade 1997.
5М. Р. Стојић, Дигитални системи управљања, Универзитет у Београду 1998. , M. R. Stojić, Digital Systems of Control, University of Belgrade 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе 45 предавања, 15 часова аудиторних вежби. 15 часова лабораторијских и демонстрационих вежби. 50 часова самосталног рада, 25 часова рада са наставницима кроз семинаре и дискусије. Рад са студентима 1:1 у току 4 сата консултација сваке недеље.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 10