Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Симулација нуклеарних процеса
Акроним 13Е064СНП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Маринковић
доц. др Милош Вујисић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милош Вујисић
проф. др Предраг Маринковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са концептима Монте Карло симулације транспорта фотона, неутроне, електрона и протона.Упознавање студената са основним концептима симулације транспорта фотона, неутрона, електрона и протона. Упознавање студената са MCNP и PTRAN програмирањем. Упознаје студенте са Болцмановом транспортном теоријом.
Исход предмета Познавање Монте Карло симулације транспорта честица на високом математичком нивоу и на нивоу сложених модела интеракције честица.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Болцманова транспортна теорија. Монте Карло метод. Елементи теорије вероватноће. Функција густине вероватноће и кумулативна функција расподеле. Методе извлачења случајне величине. Инверзни трансформациони метод. Метод одбацивања. Остали методи. Дискретне расподеле. Дводимензионалне и вишедимензионалне променљиве. Метод композиције. Модел расејања и функција густине вероватноће. Генерисање случајног хода. Бројачи. Методе редукције варијансе. Конструктивна геометрија. Статистичке средње вредности и несигурности. Транспорт фотона. Симулација кохерентних догађаја. Симулација некохерентних догађаја. Симулација догађаја производње пара. Релаксација атома. Неутронски транспорт. Симулација неутронских интеракција (еластичног расејанња, нееластичног расејања, радиативног захвата, фисије, термичког расејања и друго). Критични прорачуни. Транспорт електрона и позитрона. Еластични судари. Симулација појединачног еластичног догађаја MW моделом. Теорија вишеструког расејања. Мешана силулација еластичног расејања. Инеластични догађаји. Симулација јаких нееластичних судара. Моћ заустављања високоенергетских електрона и позитрона. Закочно зрачење. Угловна расподела емитованих фотона. Симулација јаких радијационих догађаја. Транспорт протона. Вавиловљева и Молијерова расподела.. Елементи MCNP и PTRAC програмирања.
Садржај практичне наставе Нема
Литература
1Advanced Monte Carlo for Radiation Physics, Particle Transport Simulation and Applications, Proceedings of the Monte Carlo 2000 Conference, Lisbon, 23-26 October 2000, Kling, A.; Barao, F.J.C.; Nakagawa, M.; Tavora, L.; Vaz, P. (Eds.), 2001, XXVI, ISBN 978-3-540-41795-8, Springer, Advanced Monte Carlo for Radiation Physics, Particle Transport Simulation and Applications, Proceedings of the Monte Carlo 2000 Conference, Lisbon, 23-26 October 2000, Kling, A.; Barao, F.J.C.; Nakagawa, M.; Tavora, L.; Vaz, P. (Eds.), 2001, XXVI, ISBN 978-3-540-41795-8, Springer
2MCNP - A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 5, Judith F. Briesmeister, LA-UR-03-1987, X-5 Monte Carlo Team, Diagnostics Applications Group, Los Alamos National Laboratory April 24, 2003, MCNP - A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 5, Judith F. Briesmeister, LA-UR-03-1987, X-5 Monte Carlo Team, Diagnostics Applications Group, Los Alamos National Laboratory April 24, 2003
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 40