Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи за дигиталну обраду слике
Акроним 13Е064СДОС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Марко Барјактаровић
доц. др Ана Гавровска
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ана Гавровска
ас. Жељко Јанићијевић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Слободан Петричевић
ас. Жељко Јанићијевић
доц. др Ана Гавровска
доц. др Марко Барјактаровић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним компонентама система и концептима дигиталне обраде слика.
Исход предмета Оспособљавање студената да користе познате методе дигиталне обраде слика и да самостално креирају и развијају алгоритме за дигиталну обраду слика.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Концепт дигиталне обраде дводимензионих сигнала. Сензори и аквизиција слике. Дискретизација и дигитализација. Основне обраде у просторном домену. Обраде у трансформационом домену. Сегментација и класификација објеката. Компресија слике. Архивирање, пренос и приказивање слика.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе које прате предавања. Лабораторијске вежбе у рачунском центру где обрада слике врши применом рачунара.
Литература
1Rafael Gonzales, Richard Woods, Digital Image Processing, 2nd Ed., Prentice Hall, 2002, Rafael Gonzales, Richard Woods, Digital Image Processing, 2nd Ed., Prentice Hall, 2002
2Rafael Gonzales, Richard Woods, Steven Eddins, Digital Image Processing using Matlab, Prentice Hall, 2004, Rafael Gonzales, Richard Woods, Steven Eddins, Digital Image Processing using Matlab, Prentice Hall, 2004
3C.Solomon, T.Breckon, Fundamentals of Digital Image Processing - A Practical Approach with Examples in Matlab, John Wiley & Sons, 2011., C.Solomon, T.Breckon, Fundamentals of Digital Image Processing - A Practical Approach with Examples in Matlab, John Wiley & Sons, 2011.
4Jasjit Suri, Kamaledin Setarehdan, Sameer Singh, Eds., Advanced Algorithmic Approaches to Medical Image Segmentation, Springer, 2002, Jasjit Suri, Kamaledin Setarehdan, Sameer Singh, Eds., Advanced Algorithmic Approaches to Medical Image Segmentation, Springer, 2002
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 30