Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нуклеарна медицинска техника
Акроним 13Е064НМТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника - смер Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Вујисић
проф. др Оливера Цирај-Бјелац
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милош Вујисић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милош Вујисић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Студенти ће бити упознати са интеракцијом зрачења са материјом, детекцијом зрачења, радионуклидима, радиофармацима, производњом изотопа, статичким и динамичким студијама, интерпретацијом резултата мерења, Ангеровом гама камером, ПЕТ системом, стварањем X-зрака, пројекционим радиографским методама, фотонском, протонском, тешко-јонском, неутрон-бор терапијом и планирањем терапије.
Исход предмета Студенти ће имати довољно одговарајућег знања која им омогућавају самосталан рад у обаласти нуклеарне медицинске технике. Биће способни да препознају и решавају разне проблеме у области Нуклеарне медицине и Радиологије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Радионуклиди и радиофармаци. Организација радиохронографских мерења и интерпретација резултата мерења. Терапјски аспекти радиофармака. Дијагностичка радиологија. Извор X-зрачења. Физички и технички проблеми пројекционе радиографије са филмом, интензивирајућим екраноим. Дигитална радиографија. Флуороскопија и ДСА. Терапија зрачењем.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе. Студенти се упознају са сцинтилационим детекторима зрачења путем две лабораторијске вежбе: 1. Сцинтилациона гама спектрометрија са натријум-јодидним сцинтилатором и 2. Гама-гама коинциденција са натријум-јодидним детекторима. Раде се домаћи задаци.
Литература
1Нуклеарна медицинска техника, Предраг Маринковић, скрипта, 2007. , Нуклеарна медицинска техника, Предраг Маринковић, скрипта, 2007.
2Bushberg Jerrold, Essential Physics of Medical Imaging, Second Edition, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS ; ISBN: 0683301187, 2001, Bushberg Jerrold, Essential Physics of Medical Imaging, Second Edition, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS ; ISBN: 0683301187, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1.5 0.5
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 5 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 35