Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Квантна информатика
Акроним 13Е064КИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника - смер Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Владимир Арсоски
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Владимир Арсоски
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са модерним појмовима и применама квантне механике у експанзивној области квантне информатике, од технике до биофизике.
Исход предмета По завршетку овог курса студенти би требало да умеју да:
 Дубље разумеју квантно-информационе процесе
 Шире сагледавају био-информационе проблеме
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод (Основни квантно-механички појмови. Квантна неодређеност. Квантна сплетеност. Квантна декохеренција. Кубити). Веза између класичног и квантног рачунања. Физика квантне информације (Квантна криптографија. Квантна телепортација). Квантно рачунање (Квантни алгоритми. Квантни хардвер). Квантне Хопфилдове неуронске мреже (Биомолекуларно препознавање. Квантно-холографска психосоматика).
Садржај практичне наставе Вежбе, семинари и демонстрационе вежбе у другим центрима и лабораторијама.
Литература
1М.Дугић, Основи квантне информатике и квантног рачунања, ПМФ, Крагујевац, 2009., M.Dugić, Fundamentals of Quantum Information and Quantum Computation, Faculty of Science, Kragujevac, 2009.
2D.Raković, Integrative Biophysics, Quantum Medicine, and Quantum-Holographic Informatics: Psychosomatic-Cognitive Implications, IASC & IEPSP, Belgrade, 2009., D.Raković, Integrative Biophysics, Quantum Medicine, and Quantum-Holographic Informatics: Psychosomatic-Cognitive Implications, IASC & IEPSP, Belgrade, 2009.
3M.A.Nielsen, I.L.Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge Univ., 2000. , M.A.Nielsen, I.L.Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge Univ., 2000.
4DVD са Ppt-презентацијама и допунском литературом., DVD with Ppt-presentations and additional literature.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе 45 часова предавања и семинара + 30 часова вежби, семинара и демонстрационих вежби у другим центрима и лабораторијама, студентски семинари са презентацијaмa, предрок при крају семестра.
Укупно 75 часова самосталног учења и вежбања, од чега 3 часа недељно током семестра и приближно 30 часова припреме у испитном року.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 40