Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Физички и технички принципи функционисања фузионих реактора
Акроним 13Е064ФТФР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Цветић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Јован Цветић
ас. мс Милан Игњатовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен предмет: Електромагнетика или Физичка електроника гасова и плазме
Циљ предмета Упознавање студената са основним принципима функционисања фузионих генератора. Оспособљавање студената за моделирање и анализу генератора. Прорачун параметара фузионих генератора.
Исход предмета Познавање основних принципа функционисања фузионих генератора. Моделирање и анализа рада генератора. Коришћење програмских пакета за нумерички прорачун параметара фузионих генератора.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе 1. Методи конфинације плазме: магнетска, ласерска и инерцијална конфинација
2. Флуидна теорија плазме, једнофлуидни модел, МХД модел плазме
3. Кинетичка теорија плазме, Болтзанова транспортна једначина и моменти
4. Равнотежа у плазми, асиметрична тораидална равнотежа, равнотежа у токамаку, сигурносни фактор, бета фактор
5. Таласи у плазми, таласи у немагнетизованој и униформно магнетизованој плазми, Лангмуирови таласи и Ландау слабљење
6. Нестабилности у фузионој плазми, хидромагнетске нестабилности, пинцх и кинк нестабилности
7. Неокласични транспорт честица
8. Ротација плазме
9. Турбулентни транспорт
10. Загрејавање плазме и извори
11. Интеракција плазме са површином материјала
12. Транспорт неутралних честица
13. Фузионе реакције и извори неутрона
Садржај практичне наставе Рачунске вежбе
Литература
1R.E.H Clark, D.H Reiter, Nuclear fusion research, Springer 2004., R.E.H Clark, D.H Reiter, Nuclear fusion research, Springer 2004.
2Weston M. Stacey, Fusion Plasma Physics, Wiley 2005., Weston M. Stacey, Fusion Plasma Physics, Wiley 2005.
3F. Chen, Introduction to plasma physics and Controlled fusion, 2nd ed. Springer 1984., F. Chen, Introduction to plasma physics and Controlled fusion, 2nd ed. Springer 1984.
4J.A.Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 3rd ed., Springer 2004., J.A.Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 3rd ed., Springer 2004.
5K. Miyamoto, Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion, Springer 2004, K. Miyamoto, Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion, Springer 2004
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, студијски истраживачки рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 50
Практична настава Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари