Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Физика и екологија атмосфере
Акроним 13Е064ФЕА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Цветић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Јован Цветић
ас. мс Милан Игњатовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним принципима физике, електродинамике и екологије атмосфере. Упознавање са основним загађивача атмосфере и њихов утицај на понашање атмосфере. Упознавање разних модела за прогнозу времена.
Исход предмета Познавање основних принципа физике, електродинамике и екологије атмосфере. Познавање са основним загађивача атмосфере и њихов утицај на понашање атмосфере. Познавање разних модела за прогнозу времена.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Састав атмосфере, маса и структура
Зрачење сунца и глобални транспорт енергије
Транспорт влаге у атмосфери
Нестабилности у атмосфери, формирање облака и падавина
Принципи динамике атмосфере
Електродинамика атмосфере
Физика електричних пражњења у тропосфери, модели повратних удара
Садржај практичне наставе Рачунске вежбе
Литература
1Essentials of Meteorology, Donald Ahrens, 3rd ed, 2005, Essentials of Meteorology, Donald Ahrens, 3rd ed, 2005
2Atmosphere, Weather and Climate, Roger G. Barry and Richard J. Chorley 8th ed. Routledge, 2003., Atmosphere, Weather and Climate, Roger G. Barry and Richard J. Chorley 8th ed. Routledge, 2003.
3The Earth’s Atmosphere, Kshudiram Saha, Springer 2008., The Earth’s Atmosphere, Kshudiram Saha, Springer 2008.
4High Resolution Numerical Modelling of the Atmosphere and Ocean, Kevin Hamilton, Wataru Ohfuchi, Springer 2008., High Resolution Numerical Modelling of the Atmosphere and Ocean, Kevin Hamilton, Wataru Ohfuchi, Springer 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, студијски истраживачки рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 50
Практична настава Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари