Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дозиметрија и заштита од зрачења
Акроним 13Е064ДЗЗ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника - смер Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Вујисић
проф. др Оливера Цирај-Бјелац
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милош Вујисић
доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Ковиљка Станковић
доц. др Милош Вујисић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање са интеракцијом различитих врста зрачења са материјом, физичким величинама у дозиметрији, радом и особинама детектора и дозиметара јонизујућег зрачења, могућим биолошким ефектима зрачења, методама и техникама заштите од зрачења.
Исход предмета Детаљна упознатост са физичким основама и практичним аспектима функционисања детектора и дозиметара јонизујућег зрачења. Оспособљеност да се изаберу детектори и дозиметри прикладни за надзор и мерења у различитим пољима зрачења, предузму одговарајуће мере безбедности и заштите од зрачења, и идентификују материјали погодни за израду заштитних заклона и баријера.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Природни и вештачки извори зрачења, Радиометријске величине, Пролаз зрачења кроз материјал, Коефицијенти интеракције, Радијациона равнотежа, Експозиција, Керма, Апсорбована доза, Микродозиметрија, Детектори зрачења, Дозиметри, Теорија шупљине, Биолошки ефекти зрачења, Физичке величине у заштити од зрачења, Циљеви и принципи заштите од зрачења, Надзор средине, Лични надзор, Заштитни заклони.
Садржај практичне наставе Рачунске вежбе (решавње задатака) и лабораторијске вежбе које илуструју теме обухваћене теоријском наставом.
Литература
1F. H. Attix - Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry (Wiley-VCH, 1986)
2G. F. Knoll - Radiation Detection and Measurement (4th edition, Wiley, 2010)
3J. J. Bevelacqua - Contemporary Health Physics (2nd edition, Wiley-VCH, 2009)
4J. Shapiro - Radiation Protection: A Guide for Scientists, Regulators and Physicians (4th edition, Harvard University Press, 2002)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова рачунских вежби на табли + 15 часова лабораторијских вежби у Институту за нуклеарне науке "Винча".
Домаћи задаци (израчунавање ефикасности детектора, прорачун апсорбоване дозе).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0