Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи система управљања
Акроним 13Е053ОСУ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника - смер Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Жељко Ђуровић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Александра Марјановић
ас. мр Сања Вујновић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Александра Марјановић
ас. мр Сања Вујновић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Сигнали и системи
Циљ предмета Циљ предмета је да студенте упозна са основним техникама за анализу континуалних и дискретних система, као и са основним методама за пројектовање конвенционалних и одређене класе неконвенционалних контролера.
Исход предмета Након положеног курса студенти ће бити оспособљени да: изврше моделирање једноставнијих електромеханичких система, да изврше карактеризацију понашања система у прелазном и стацинарном режиму, да изврше дискретизацију континуалних функција преноса, да формирају и анализирају моделе у простору стања, да испитају стабилност континуалних и дискретних система, да испројектују дискретни контролер техником дискретизације компензатора формираног у фреквенцијском домену, да подесе конвенционални ПИД регулатор, да пројектују dead-beat и Dahlin-ов регулатор.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделирање једносмерних мотора, Позициони и брзински сервомеханизми, Карактеризација система у прелазном режиму и стационарном стању, Дискретизација континуалних система, Модели у простору стања, Контролабилност и опсервабилност стања, Затварање повратне спреге по стању и по излазу, Пројектовање опсервера, Стабилност континуалних и дискретних система и критеријуми за испитивање стабилности, Анализа и компензација система применом Бодеових дијаграма, Подешавање параметара ПИД регулатора, Дахлин-ов регулатор, Регулатор са минималним временом одзива.
Садржај практичне наставе Студенти осим теоријске наставе и аудиторних вежби, имају обавезу да ураде две лабораторијске вежбе од којих се једна састоји од експериментисања на реалном позиционом сервомеханизму са једносмерним мотором у повратној спрези, а друга од пројектовања опсервера и затварања повратне спреге по опсервираним стањима коришћењем програмског пакета МАТЛАБ.
Литература
1Системи аутоматског управљања, Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, Академска мисао, 2006., Automatic control systems, Ž. Djurovic, B. Kovacevic, Academic mind, 2006.
2Дискретни сигнали и системи, Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, Академска мисао, 2004., Discrete signals and systems, Z. Djurovic, B. Kovacevic, Academic mind, 2004.
3Modern Control Engineering, K. Ogata, Prentice Hall, 2010., Modern Control Engineering, K. Ogata, Prentice Hall, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања, 15 часова рачунских вежби и две лабораторијске вежбе које студенти обаве у Лабораторији катедре за Сигнале и системе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми 40
Семинари 0