Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Увод у пројектовање VLSI система
Акроним 13Е044УПВ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелена Поповић Божовић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Страхиња Јанковић
ас. Владимир Петровић
Наставник/сарадник (за ДОН) мс Драгомир Ел Мезени
ас. мс Страхиња Јанковић
ас. Владимир Петровић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање са "front end" методологијом пројектовања VLSI система, основама језика за опис хардвера, програмабилним компонентама. Разумевање фаза у пројектовању VLSI система, анализе комплексности система и модуларног пројектовања. Оспособљавање за рад са софтверским пакетима за пројектовање VLSI система, имплементацију у FPGA чиповима, тестирање и вођење документације пројекта.
Исход предмета Студенти су упознати са "front end" методологијом пројектовања VLSI система и оспособљени за пројектовање, верификацију и FPGA имплементацију VLSI система средње сложености.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Језици за пројектовање хардвера: дијаграм тока HDL пројектовања. Verilog HDL и VHDL. Основне конструкције VHDL-а. Нивои пројектовања, модел понашања система, структурни модел, задавање временских параметара. Симулација и верификација. Пројектовање VLSI система коришћењем FPGA чипова: преглед актуелних FPGA фамилија, упознавање са алатима, практични аспекти пројектовања.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе, израда пројекта (VHDL) и имплементација VLSI система средње сложености (Xilinx, Spartan 3Е плоче).
Литература
1S. Sjoholm, L. Lindh, "VHDL for Designers", Prentice Hall, 1997., S. Sjoholm, L. Lindh, "VHDL for Designers", Prentice Hall, 1997.
2Белешке са предавања расположиве на сајту катедре/предмета, Lecture notes available on the website of the department / course
3J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić, "Digital Integrated Circuits - A Design Perspective", Prentice Hall, 2003., J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić, "Digital Integrated Circuits - A Design Perspective", Prentice Hall, 2003.
4John F. Wakerly: “Digital Design – Principles and Practices and Xilinx 4.2i”, Prentice Hall Int., 2002., John F. Wakerly: “Digital Design – Principles and Practices and Xilinx 4.2i”, Prentice Hall Int., 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 2
Методе извођења наставе Предавања - Power Point презентацијe. У оквиру практичне наставе се студенати упознају са алатима за пројектовање и FPGA имплементацију VLSI система. Лабораторија - 3 лабораторијске вежбе и самостални рад на изради пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 40