Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета РФ електроника
Акроним 13Е044РФЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Радивоје Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Радивоје Ђурић
Никола Петровић дипл. инж. ел. и рач.
Наставник/сарадник (за ДОН) Никола Петровић дипл. инж. ел. и рач.
доц. др Радивоје Ђурић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Овај курс се бави анализом и дизајном РФ интегрисаних кола и система. Предмет пружа могућност стицања експертских знања неопходних у високо-технолошком окружењу и академским истраживањима. Он има за циљ да пружи студентима неопходна знања за разумевање фундаменталних чињеница данашњих и будућих инжињерских решења у РФ колима и системима.
Исход предмета На крају курса студенти су у стању да самостално:
-анализирају перформансе интегрисаних РФ кола и система
-пројектују и тестирају основна РФ интегрисана кола, као што су: малошумни појачавачи, миксери, осцилатори, РФ појачавачи снаге
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Изобличења и шумови. Модели активних и пасивних компоненти у интегрисаним РФ колима. Прилагођења. Ускопојасни и широкопојасни ЛНА. Активни и пасивни миксери. Поларизација интегрисаних РФ кола. Интегрисани РФ осцилатори. Синтетизатори учестаности. Архитектура интегрисаних примпоредајника. Интегрисани модулатори, демодулатори и детектори сигнала. Интегрисани РФ појачавачи снаге.
Садржај практичне наставе Изводи се на PC рачунарима помоћу CADENCE-a, програма за анализу и дизајн интегрисаних кола.
Литература
1http://oe4rfe.etf.rs, http://oe4rfe.etf.rs
2B. Razavi, RF Microelectronics, 2nd edition, Prentice Hall, October 2011., B. Razavi, RF Microelectronics, 2nd edition, Prentice Hall, October 2011.
3T. H. Lee, The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2004., T. H. Lee, The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2004.
4S. C. Cripps, RF Power Amplifiers for Wireless Communications, 2nd Edition, Artech House, 2006., S. C. Cripps, RF Power Amplifiers for Wireless Communications, 2nd Edition, Artech House, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања, 15 часова вежбања на табли и 15 часова рада на рачунару у лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 60