Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Интегрисани рачунарски системи
Акроним 13Е044ИРС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ненад Јовичић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Страхиња Јанковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Страхиња Јанковић
ас. Владимир Петровић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студента са елементима интегрисаних рачунарских система, микроконтролера.
Упознавање студената са применом микроконтролера.
Упознавање студената са коришћењем развојних алата.
Исход предмета Оспособљавање студената да самостално пројектују дигиталне системе на бази микроконтролера. Оспособљавање студента да самостално пројектују наменске микроконтролерске програме са или без оперативног система.
Оспособљавање студената да коришћењем одговарајућих развојних окружења реализују и тестирају микроконтролерске системе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Микроконтролер, микропроцесор.
Архитектура микроконтролера.
Напајање и тактни сигнали.
Типични микроконтролерски модули.
Повезивање са спољним меморијским уређајима и периферијама.
Типични програмски захтеви.
Асемблер и виши програмски језици.
Развојно окружење.
Емулација и дебаговање.
Садржај практичне наставе Примери пројектовања дигиталних система коришћењем микроконтролера.
Примери програмирања и коришћења расположивих ресурса у микроконтролеру.
Литература
1M.Mitescu, I.Susnea, " Microcontrollers in Practice", Springer, 2005, ISBN: 3-540-25301, M.Mitescu, I.Susnea, " Microcontrollers in Practice", Springer, 2005, ISBN: 3-540-25301
2Jivan S. Parab, Vinod G. Shelake, Rajanish K. Kamat, Gourish M. Naik: "Exploring C for Microcontrollers:
A Hands on Approach", Springer,2007, ISBN: 1402060661, Jivan S. Parab, Vinod G. Shelake, Rajanish K. Kamat, Gourish M. Naik: "Exploring C for Microcontrollers:
A Hands on Approach", Springer,2007, ISBN: 1402060661
3Frank Vahid, Tony Givargis, "Embedded Systems Design: A Unified Hardware/Software Introduction" Wiley, 2003, ISBN: 0-471-45303-X, Frank Vahid, Tony Givargis, "Embedded Systems Design: A Unified Hardware/Software Introduction" Wiley, 2003, ISBN: 0-471-45303-X
4Stuart Ball, "Embedded Microprocessors Systems: Real World Design" Newnes, 2002, ISBN: 075067534, Stuart Ball, "Embedded Microprocessors Systems: Real World Design" Newnes, 2002, ISBN: 075067534
5Stuart Ball, "Analog Interfacing to Embedded Microprocessors: Real World Design" Newnes, 2001, ISBN: 0750673397, Stuart Ball, "Analog Interfacing to Embedded Microprocessors: Real World Design" Newnes, 2001, ISBN: 0750673397
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 40 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0