Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електронски мерни системи
Акроним 13Е044ЕМС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Вујо Дрндаревић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Владимир Рајовић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Владимир Рајовић
ас. мс Страхиња Јанковић
ас. Владимир Петровић
Никола Петровић дипл. инж. ел. и рач.
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са хардверским и софтверским основама савремених мерних система.
Оспособљавање студената да анализирају, пројектују и реализују аналогна и дигитална интерфејсна кола и интегришу савремени рачунарски базирани мерни систем.
Оспособљавање студената да анализирају програмске функције и развију програм апликације за аквизицију, обраду и приказ мерних података.
Исход предмета По завршетку овог предмета студенти би требало да умеју да:
- анализирају и пројектују аналогна и дигитална интерфејсна кола претварача и мерних инструмената
- развију LabVindows/CVI program за прикупљање и обраду сигнала и приказ резултата мерења на рачунару
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Стандардне архитектуре мерног система. Организација софтвера. Сензори. Мерење физичких величина. Рачунарски подржани мерни системи. Основи архитектуре PC рачунара. Повезивање мерних система преко заједничке магистрале. Повезивање мерних система преко стандардних комуникационих интерфејса. Интелигентни мерни претварачи. Дистрибуирани мерни системи. Виртуелна инструментација. Софтвер мерних система.
Садржај практичне наставе Решавање задатака везаних за мерење физичких величина, обраду сигнала и резултата мерења.
Коришћење Measurement & Automation Explorer
Коришћење LabVindows/CVI
Сензори и интерфејсна кола
Мерење температуре помоћу сензора Pt100
Мерење силе помоћу мерних трака
Управљање инструментацијом преко IEEE-488 магистрале
Повезивање инструментације са PC рачунаром помоћу RS-232 и USB интерфејса
Литература
1В.Дрндаревић, "Персонални рачунари у системима мерења и управљања", Академска мисао, Београд, 2003., V. Drndarević, "Personal computers in measurement and control systems," Academic Thought, Belgrade, 2003.
2В. Дрндаревић, Предавања, расположиво на http://tnt.etf.rs/~oe4ems/Predavanja.html, V. Drndarević, lectures, available on http://tnt.etf.rs/ oe4ems/Predavanja.html
3E. Doebelin, "Measurement Systems, Application and Design", McGraw-Hill, 1990., E. Doebelin, "Measurement Systems, Application and Design", McGraw-Hill, 1990.
4Д. Станковић, "Физичко техничка мерења - сензори", Београд, 1997., D. Stankovic, "Physical and Technical Measurements - Sensors", Belgrade, 1997.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 2
Методе извођења наставе Предавања у учионици.
Рачунске вежбе у учионици и рачунарској лабораторији.
Лабораторијске вежбе у лабораторији за електронику.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 40
Семинари 0