Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Телевизија
Акроним 13Е034ТВ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ана Гавровска
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ана Гавровска
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Ана Гавровска
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са принципима формирања и преноса ТВ сигнала.
- Упознавање са стандардима за видео и аудио компресију.
- Упознавање са дистрибуционом и контрибуционом мрежама.
Исход предмета Потпуно разумевање стандарда за дистрибуционе ТВ мреже, као и њихово планирање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Формирање слике. Ланац камере. Диитализација и компресије видео и аудио сигнала. MPEG-2, H.264 AVC, HEVC. MPEG аудио, Dolby компресије. Стандарди: DVB, EBU, ETSI, SMPTE, ITU, ATSC. Пренос дигиталног DVB-x сигнала.Пренос телевизијског сигнала, MPEG stream, TS, GSE. ТВ предајник. Сателитска ТВ станица. Концепт пријемника. Планирање дистрибуционе мреже.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе које прате предавања. Лабораторијске вежбе у рачунарском (симулација продукционих процеса) или продукционом центру. Посета предајничке локације. Планирање дистрибуционе мреже.
Литература
1W. Ficher, Digital Video and Audio Broadcasting Technology, Springer, 2010., W. Ficher, Digital Video and Audio Broadcasting Technology, Springer, 2010.
2E. P. J. Tozer, Broadcast Engineer’s Reference Book, Focal Press, Oxford, 2004., E. P. J. Tozer, Broadcast Engineer’s Reference Book, Focal Press, Oxford, 2004.
3Roland Beutler, The Digital Dividend of Terrestrial Broadcasting, Springer, 2011., Roland Beutler, The Digital Dividend of Terrestrial Broadcasting, Springer, 2011.
4J.C. Whitaker, Standard Handbook of Broadcast Engineering, McGraw-Hill, NY 2005, J.C. Whitaker, Standard Handbook of Broadcast Engineering, McGraw-Hill, NY 2005
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе у рачунском центру.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50