Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Мултимедијални системи
Акроним 13Е034ММС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Ирини Рељин
доц. др Ана Гавровска
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ана Гавровска
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Ана Гавровска
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са принципима форматирања, компресије и преноса видео и аудио сигнала.
Исход предмета Разумевање стандарда за формирање и пренос мултимедијалних сигнала, и структуром телекомуникационе мреже као подршке мултимедијалним апликацијама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Мултимедијални документ. Дистрибуирани и централизовани системи. Формати записа слике, видеа, аудија и текста. Компресије. H.26x, MPEG-x, MHEG. AVC и DAVIC стандард. MPEG-7, MPEG-21.
Семантичка анализа мултимедијалних сигнала. Пренос мултимедијалних сигнала. Моделовање и анализа мултимедијалног саобраћаја. Квалитет сервиса у мултимедији.
.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе које прате предавања. Лабораторијске вежбе у рачунском центру где се врши симулација процеса у студију. Једноставне мултимедијалне апликације на Андроид платформи.
Литература
1N. Chapman, J. Chapman, Digital Multimedia, J. Wiley, 2002., N. Chapman, J. Chapman, Digital Multimedia, J. Wiley, 2002.
2T.Wysocki, B.Honary, B.Wysocki, Signal Processing for Telecommunications and Multimedia, Springer Science + Business Multimedia, 2005, T.Wysocki, B.Honary, B.Wysocki, Signal Processing for Telecommunications and Multimedia, Springer Science + Business Multimedia, 2005
3Iain Richardson, The H264 Advanced Video Compression Standard, Wiley, 2010., Iain Richardson, The H264 Advanced Video Compression Standard, Wiley, 2010.
4G.Iwacz, A.Jajszczyk, M.Zajaczkowski-Multimedia Broadcasting and Multicasting in Mobile Networks-Wiley, 2008., G.Iwacz, A.Jajszczyk, M.Zajaczkowski-Multimedia Broadcasting and Multicasting in Mobile Networks-Wiley, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе у рачунском центру.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50