Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Моделирање и симулација у телекомуникацијама
Акроним 13Е034МИСТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Бјелица
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милан Бјелица
доц. др Наташа Максић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Милан Бјелица
доц. др Наташа Максић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознати студенте с основама моделирања и рачунарске симулације телекомуникационих система.
Исход предмета По завршетку курса, студенти ће стећи потребна знања за примену софтверских алата за симулацију телекомуникационих система и мрежа.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Методологија моделирања и симулације у телекомуникацијама. Формирање симулационог модела. Моделирање блокова телекомуникационих система. Monte Carlo симулација. Нумерички аспекти симулације. Обрада резултата. Услови за завршетак симулације. Симулација ретких догађаја. Оптимизација. Симулација телекомуникационих и рачунарских мрежа. Примери симулатора.
Садржај практичне наставе Рад у слободним софтверским алатима за симулацију - GNU Octave, Python, ns-3...
Литература
1Averill M. Law: “Simulation Modeling & Analysis”, McGraw-Hill, 2007.
2М. Бјелица: "Моделирање и симулација у телекомуникацијама", ЕТФ 2013.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе; тестови, домаћи задаци и пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 10
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 10
Семинари 0