Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Јавни мобилни системи
Акроним 13Е034ЈМС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Младен Копривица
ас. Ирена Марковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Ирена Марковић
доц. др Младен Копривица
ас. мс Владимир Славковић
Кристина Јовичић дипл. инж. ел. и рач.
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Радио комуникације, Радио-системи
Циљ предмета Упознавање са напредним функцијама управљања и организације савремених јавних мобилних система. Прорачун радио покривања и саобраћајног капацитета подсистема базних станица. Пројектовање и прорачун капацитета основних елемената језгра мреже.
Исход предмета Студент треба да стекне увид у организацију и напредне функције савременог јавног мобилног система, као и спосoбност да самостално спроведе основне фазе пројектовања оваквих система. Стицање солидне основе за самостални истраживачки рад.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Организација и планирање радио-подсистема - ГСМ, УМТС, ЛТЕ. Напредне функционалности и технике ГСМ, УМТС, ЛТЕ радио-интерфејса. Aспекти заштите - аутентификација и криптозаштита. Димензионисање чворова и њихових међусобних веза управљачко-комутационог сегмента. MIN - Мобилне интелигентне мреже. 3ГПП домен комутације пакета. Сервис преноса броја. IMS - IP Multimedia Subsystem. Будући развој.
Садржај практичне наставе Лабораторија: Мерење карактеристичних величина ГСМ и УМТС радио-подсистема коришћењем напредног мерног система. Рад на ГСМ, УМТС и ЛТЕ симулатору. Прорачун капацитета веза управљачко-комутационог подсистема.
Литература
1GSM recommendations, www.etsi.org, GSM recommendations, www.etsi.org
23GPP specifications, www.3gpp.org, 3GPP specifications, www.3gpp.org
3Тренинг документација произвођача опреме (Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei, Alcatel), Training documentation of leading manufacturers ( Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei, Alcatel)
4J. Laiho, A. Wacker, T. Novosad, “Radio network planning and optimization for UMTS”, John Wiley, 2006., J. Laiho, A. Wacker, T. Novosad, “Radio network planning and optimization for UMTS”, John Wiley, 2006.
5E. Dahlman, S. Parkvall, J. Sköld: 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband, Elsevier, 2011., E. Dahlman, S. Parkvall, J. Sköld: 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband, Elsevier, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 50
Семинари 0