Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Адаптивна обрада сигнала
Акроним 13Е034АОС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јелена Ћертић
ас. мс Милош Бјелић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Јелена Ћертић
ас. мс Милош Бјелић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Обрада сигнала 1
Циљ предмета Циљ је да се прикажу технике адаптивне обраде сигнала. Фокус је на примени адаптивне обраде сигнала у телекомуникацијама и аудио системима.
Исход предмета Студенти ће савладати технике адаптивне обраде сигнала погодне за решавање практичних проблема. Научиће структуре адпативних филтара и одговарајуће адаптивне алгоритме. Биће обучени да решавају практичне проблеме у телекомуникацијама и обради аудио сигнала. Биће обучени да користе MATLAB за симулацију адаптивних система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дискретни стохастички процеси и модели, Wienerovi филтри, линеарна предикција, метод највећег нагиба, Least-mean-square адаптивни филтри, Калманов филтар, адаптивни филтри коришћењем структура са бесконачним импулсним одзивом, примена адаптивних, адаптивни системи засновани на подопсежном кодовању, “ Blind” еквилизација.
Садржај практичне наставе Анализа и синтеза алгоритама у MATLAB (MATLAB клон) окружењу. Имплементација на процесору сигнала, на развојном модулу.
Литература
1Adaptive Filter Theory, S. Haykin, Prentice Hall, 2002., Adaptive Filter Theory, S. Haykin, Prentice Hall, 2002.
2Digital Signal Processing: A Computer Based Approach, S. Mitra, Mc Graw Hill, 2006., Digital Signal Processing: A Computer Based Approach, S. Mitra, Mc Graw Hill, 2006.
3Signal Processing Toolbox for use with MATLAB, MathWorks, 2005., Signal Processing Toolbox for use with MATLAB, MathWorks, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 40