Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Високонапонска опрема
Акроним 13Е024ВНО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Микуловић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Милета Жарковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов нема услова
Циљ предмета Упознавање студената са високонапонском опремом и механизмима прекидања струја у прекидачима.
Исход предмета Оспособљавање студената за разумевање принципа рада високонапонских склопних апарата. Упознавање студената са механизмима гашења лука наизменичне и једносмерне струје, као и са напрезањима у прекидачима приликом прекидања струја кратких спојева.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Подела склопних апарата. Отпор електричног контакта. Загревање контаката. Електрични лук. Принципи рада појединих типова прекидача. Прекидање струја кратких спојева. Напрезање прекидача после гашења електричног лука.
Садржај практичне наставе Практична настава обухвата израду рачунских задатака и симулације на рачунару.
Литература
1Милан Савић: Високонапонска расклопна опрема, Електротехнички факултет и академска мисао, Београд 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања са презентацијама и практична настава.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 25
Практична настава 10 Усмени испит 25
Пројекти
Колоквијуми 40
Семинари 0