Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Тржиште електричне енергије и дерегулација
Акроним 13Е024ТЕД
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Дарко Шошић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са основним принципима и концептима тржишта у електроенергетским системима.
Исход предмета Формирање појмовника потребног инжењеру из економије и електроенергетских система, за рад на берзи електричне енергије, као трговцу и брокеру, као планеру, као инжењеру код независних генератора, у мрежи, за рад у контролном центру, код независног оператера система, у регулаторној агенцији, и сл.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Типови електропривреда с обзиром на степен дерегулације. kWh као роба. Билатерална трговинатрансакције и пул. Фер утакмица и тржишна моћ. Мрежа, сигурност и загушење. ATC. Помоћне услуге. Берзе.
Садржај практичне наставе Мрежа, сигурност и загушење. ATC
Литература
1http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=17, http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=17
2D. Kirschen, G. Strbac, "Fundamentals of Power System Economics", John Wiley and Sons, 2004, USA, D. Kirschen, G. Strbac, "Fundamentals of Power System Economics", John Wiley and Sons, 2004, USA
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 30 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0