Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици
Акроним 13Е024ППР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Златан Стојковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Горан Добрић
ас. Милета Жарковић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Златан Стојковић
доц. др Дарко Шошић
доц. др Горан Добрић
ас. Милета Жарковић
ас. Томислав Рајић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима пројектовања помоћу рачунара у електроенергетици. Моделовање и симулације. Увођење студената у аспекте техничких прорачуна у електроенергетици. Оспособљавање студената за израду пројектне документације коришћењем најважнијих софтверских алата. Упознавање студената са областима и процесима у управљању пројектима и имплементацијом програма МS Project.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени за следеће активности: спровођење поступка моделовања и симулација кроз развојни процес од дефинисања математичког модела, превођења у компјутерски програм и верификације софтвера у односу на реалне податке из електроенергетских система; примена пажљиво одабраних софтверских алата у решавању низа 2Д и 3Д инжењерских проблема у области електроенергетике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Моделовање и симулације. Израда софтвера. MATLAB са додатним модулима. Примена програма за рад са базама података у електроенергетици. Примена специјализованих CAD / CAE програма. Програми за израду графичке документације. Примена програма за управљање пројектима. Дефиниција пројекта. Учесници у реализацији пројекта. Упит и понуда. Врсте уговора.
Садржај практичне наставе Практична настава обухвата извођење вежби на табли и вежби на рачунару. Израда софтвера. Решавање низа пројектантских проблема применом програма MATLAB и додатних модула. Задаци из примене програма за рад са базама података у електроенергетици. Примена напредних техника програма AutoCAD. Израда примера за управљање пројектима.
Литература
1Златан Стојковић : Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици – примена програмских алата, Монографија, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2009, стр. 529., Zlatan Stojković : Computer-aided design in power engineering – Application of software tools, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Academic Mind, 2009, p.529, (in Serbian).
2Златан Стојковић, Јован Микуловић, Зоран Стојановић : Практикум из софтверских алата у електроенергетици, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2006, стр. 298., Zlatan Stojković, Jovan Mikulović and Zoran Stojanović : Workshop for software tools in power engineering, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Academic Mind, 2006, p.303, (in Serbian).
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и вежбе на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 60
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0