Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Општа енергетика
Акроним 13Е023ОПЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Томислав Рајић
ас. Милета Жарковић
доц. др Дарко Шошић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Увид у основне концепте опште енергетике са нагласком на обновљиве изворе, одрживост и могућности супституције. Студија економске изводљивости коришћења енергије ветра.
Исход предмета Oвладавање трансформацијама енергије и уопште, савременим технологијама за добијање корисне енергије. После овог курса, опредељивање за неку од технологија обновљивих извора тебало би да буде лакше а економска мотивација јаснија. Шира слика о могућностима супституције електричне енергије, екологије, економије и одрживости описаних концепција.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Обновљиви и необновљиви извори енергије. Ексергија и анергија. Угаљ, нафта и гас. Технологије, обогаћивање и прерада. Гасовити и течни угљоводоници. Природни гас. Кјото протокол. Гасови стаклене баште. Геотермална енергија. Хидроенергија. Енергија ветра. Инжењерска економија. Студија изводљивости. Соларна енергија. Горивне ћелије. Технологија биомасe.
Садржај практичне наставе Студија изводљивости.
Литература
1http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=15, http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=15
2Masters, Gilbert M., "Renewable and Efficient Electric Power Systems", John Wiley & Sons, 2004, USA, Masters, Gilbert M., "Renewable and Efficient Electric Power Systems", John Wiley & Sons, 2004, USA
3И. Шкокљев, "Планирање електроенергетских система", Таурус Публик, Београд, 2000., I. Škokljev, "Power Systems Planning", Taurus Publik, Belgrade, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 30 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0