Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Обновљиви извори енергије
Акроним 13Е023ОИЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Микуловић
доц. др Жељко Ђуришић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Димитрије Котур
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов нема услова
Циљ предмета Разумевање принципа и технологија добијања електричне енергије из обновљивих извора енергије (ветроелектране, фотонапонске електране, соларне-термалне електране, електране на биомасу и горивне ћелије). Сагледавање услова рада обновљивих извора енергије у електроенергетском систему. Сагледавање услова рада обновљивих извора енергије за напајање изолованих потрошача.
Исход предмета Упознавање студената са принципима мерења и анализом ресурса обновљивих извора енергије. Оспособљавање студената за пројектовање фотонапонских система и ветроелектрана. Оспособљавање студената за пројектовање хибридних система за напајања изолованих потрошача из обновљивих извора енергије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Еколошки мотиви производње електричне енергије из обновљивих извора. Анализа ресурса енергије сунца. Пројектовање фотонапонских система повезаних на електродистрибутивну мрежу. Пројектовање фотонапонских система за напајање изолованих потрошача. Соларне термалне електране. Горивне ћелије. Биомаса за производњу електричне енергије. Анализа ресурса енергије ветра. Основи пројектовања ветроелектрана.
Садржај практичне наставе Пројектовање фотонапонске електране интегрисане у кров зграде на микролокацији са расположивим подацима о потенцијалу енергије сунца. Пројектовање ветроелектране на микролокацији са расположивим мерним подацима о потенцијалу енергије ветра.Лабораторијска мерење и анализа карактеристика фотонапонских модула.
Литература
1Gilbert Masters, Renewable and Efficient Electric Power Systems, John Wiley & Sons, 2004., Gilbert Masters, Renewable and Efficient Electric Power Systems, John Wiley & Sons, 2004.
2LIBER PERPETUM, Knjiga o obnovljivim izvorima energije u Srbiji i Crnoj gori, M. Benišek, D. Mikičić, ..., Beograd, 2004., LIBER PERPETUM, Knjiga o obnovljivim izvorima energije u Srbiji i Crnoj gori, M. Benišek, D. Mikičić, ..., Beograd, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Класична предавања и предавања у електронској форми (презентације).
Вежбе обухватају решавање задатака и симулације на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 20