Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електрична мерења 2
Акроним 13Е023ЕМ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Александар Савић
доц. др Јелисавета Крстивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Милета Жарковић
доц. др Горан Добрић
доц. др Дарко Шошић
доц. др Јелисавета Крстивојевић
доц. др Александар Савић
ас. Томислав Рајић
ас. Димитрије Котур
ас. Јелена Стојковић
ас. мс Бојана Шкрбић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање студената са специфичним врстама мерења значајним за област електроенергетике.
Оспособљавање студената за обављање мерења магнетних величина и карактеристика магнетних материјала, мерење електричних величина у временском домену, мерење електричних величина у трофазним системима наизменичне струје високог напона.
Исход предмета Оспособљавање студената за мерења електричних величина у временском домену, мерења импулсних појава и мерења на изолационим и магнетним материјалима. Оспособљавање студената за мерења електричних величина у трофазним системима наизменичне струје високог напона. Оспособљавање студената за мерења појединих утицаја електроенергетских компонената на околину.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Катодни и дигитални осцилоскоп. Мерења у временском домену. Мерни мостови naizmenične struje. Магнетна мерења, магнетно пољe, индукцијa и флукс. Мерење карактеристика магнетних материјала. Мерни трансформатори. Мерење напона, струје, снаге и енергије у трофазним системима наизменичне струје високог напона. Мерења на системима уземљења.
Садржај практичне наставе Самосталне вежбе у лабораторији са 10 до 12 лабораторијских вежби које покривају цело теоријско градиво, са израдом елабората о извршеним мерењима за сваку вежбу.
Литература
1В. Бего, "Мерења у електротехници", Грапхис, Загреб, 2003., В. Бего, "Мерења у електротехници", Грапхис, Загреб, 2003.
2П. Дудуковић, М. Ђекић, "Електрична мерења", ТФ Чачак, Чачак, 1997., П. Дудуковић, М. Ђекић, "Електрична мерења", ТФ Чачак, Чачак, 1997.
3И. Багарић, "Метрологија електричних величина - Мерења и мерни инструменти", Наука, Београд, 1996., И. Багарић, "Метрологија електричних величина - Мерења и мерни инструменти", Наука, Београд, 1996.
4"Handbook of Measuring System Design", Vol. 1, 2 and 3, Wiley, New York, 2005., "Handbook of Measuring System Design", Vol. 1, 2 and 3, Wiley, New York, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 0 2
Методе извођења наставе Теоријска настава се одржава на табли, са визуелним презентацијама мерних система. Лабораторијске вежбе су са по два студента у групи, раде се самостално, од избора опреме и повезивања мерне шеме до израде елабората о извршеним мерењима за сваку вежбу. Ради се 10 до 12 лабораторијских вежби које покривају цело теоријско градиво.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0