Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електране
Акроним 13Е023ЕЛЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Жељко Ђуришић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Милета Жарковић
ас. Димитрије Котур
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са концептима на којима се заснивају електране. Разумевање рада хидроелектрана, термо, нуклеарних, ветро и соларних електрана. Оспособљавање студената за пројектовање, експлоатацију и одржавање електрана.
Исход предмета Студенти се оспособљавају за експлоатацију и управљање електранама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Хидроелектране. Термоелектране на фосилна горива. Нуклеарне електране. Гасне електране. Когенерација. Побудни системи. Регулација снаге агрегата. Ветроелектране. Соларни извори електричне енергије.
Садржај практичне наставе Домаћи задаци и посете електранама.
Литература
1Миленко Ђурић "ЕЛЕКТРАНЕ", Беопрес, 2008. Београд, Миленко Ђурић "ЕЛЕКТРАНЕ", Беопрес, 2008. Београд
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, посете електранама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 5 Писмени испит 30
Практична настава 5 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 60
Семинари 0