Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројекат из енергетских трансформатора
Акроним 13Е014ПРЕТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Радаковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов слушање у току или одслушан или положен предмет: "Енергетски трансформатори", ОГ3ЕТ
Циљ предмета Пројекат енергетског трансформатора подразумева итеративан прорачунски поступак за одређивање основних димензија и карактеристичних величина, термички прорачун и основни склопни цртеж, а у циљу да се добије енергетски трансформатор (или пригушница) са минималним утрошком материјала и оптималних карактеристика у погледу губитака при захтеваном начину експлоатације.
Исход предмета Базирано на усмерењу пројекта да се успостави веза између конструкцијских параметара и радних карактеристика трансформатора - пригушница, будући електро инжењери у врло широком спектру организација (ЕПС, ЕДБ, Енергетска постријења установа…) добијају неопходна знања за правилан избор, набавку и експлоатацију енергетских трансформатора.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Задавање карактеристика енергетског трансформатора који се пројектује. Давање упутстава и потребних дијаграма. Достављање студентима угледног цртежа трансформатора сагласног типу који се пројектује. Обезбеђење редовних недељних консултација за израду пројекта.
Садржај практичне наставе Избор материјала и прорачун основних димензија магнетског кола и избор врсте и прорачун намотаја за задате полазне параметре енергетског трансформатора. Прорачун пораста температура и провера динамичке издржљивости при кратким спојевима. Избор и димензионисање расхладног система. Параметри пројектованог трансформатора и радне карактеристике. Израда цртежа у 3 димензије.
Литература
1И. Волчков: Прорачун енергетских трансформатора
2Стандарди JUS, IEC, ANSI,...
3Дијаграми, упутства, табеле,...
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2
Методе извођења наставе Редовне недељне консултације, преглед урађених делова пројекта и достављање потребних материјала. Одбрана пројекта после комплетирања и предаје.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 60